badania genetyczne warszawa
badania genetyczne warszawa
genetyka warszawa

Polityka prywatności

Polityka prywatności Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów i Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym Damiana Holding sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.).

W ramach działań podejmowanych poza serwisem, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie. Poniżej przedstawiamy linki zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.: 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. na portalach społecznościowych:
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i opieką medyczną.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w związku z działaniami rekrutacyjnymi.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w związku z działaniami marketingowymi i prowadzonym kontaktem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w związku z prowadzoną współpracą biznesową.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-739, ul. Wałbrzyska 46 (dalej jako: Centrum Medyczne Damiana).

Możesz się z nami skontaktować:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie, na adres:Inspektor Ochrony Danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 9600-807 Warszawa
przez adres e-mail:iod@damian.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Natalia Jagiełło.

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy, czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w serwisie. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Centrum Medyczne Damiana Holding między innymi w następujących celach:

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Centrum Medyczne Damiana lub jeśli jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta w związku z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Centrum Medycznego Damian w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Centrum Medycznego Damiana.

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Centrum Medycznym Damiana, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Medycznego Damiana na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, agencje marketingowe).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Centrum Medyczne Damiana może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Centrum Medyczne Damiana zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy z Centrum Medycznym Damiana lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie Centrum Medyczne Damiana. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Centrum Medycznemu Damiana danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie oraz informacje dotyczące produktów, które nabywasz lub usług, z których korzystasz, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Twojego profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany.


Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz tutaj ->>

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne Damiana zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Centrum Medyczne Damiana