badania genetyczne warszawa
badania genetyczne warszawa
genetyka warszawa

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Centrum Medycznego Damiana

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pobierz plik PDF

Administrator danychCentrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa (dalej „My”)
Cele przetwarzaniaŚwiadczyć Ci usługi medyczne; objąć Cię umową na realizację usług, dostarczyć Ci inne rodzaje usług m.in. usługi kosmetologiczne, zarządzać udzielaniem przez nas usług, dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania, archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa, dochodzić i bronić się przed roszczeniami; zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny, realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO; prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie);
Podstawy prawne przetwarzaniaUdzielanie usług medycznych, realizacja umowy, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes; obowiązek prawny, interes publiczny.
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie.
Prawa związane z przetwarzaniem danychprawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,prawo do przenoszenia danych,inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany w pkt 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub przez e-mail: iod@damian.pl.  

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Natalia Jagiełło.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

4. Źródło danych

W większości przypadków Twoje dane osobowe będziemy uzyskiwać bezpośrednio od Ciebie. Jednak może się zdarzyć, że Twój pracodawca (lub inny podmiot) umożliwi Ci korzystanie z naszych usług w ramach udostępnionego pakietu medycznego i przekaże nam Twoje dane w zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe w celu objęcia Cię opieka medyczną zgodnie z wybranym zakresem usług.

5. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Profilowania dokonujemy, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzoną przez nas działalność – w tym celu wykorzystujemy takie dane jak: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

Ponadto, możemy brać pod uwagę także dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i serwisach internetowych, m.in. Damian Online oraz wyrażone w serwisach i aplikacjach Centrum Medycznego Damiana.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie powyżej,
  3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.  Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z usług dostawców, np. w zakresie wsparcia IT, w związku z czym dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Zapewniamy, że przekazywanie danych poza EOG będzie odbywać się w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. W związku z powyższym możesz zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

10.  Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Centrum Medyczne Damiana